obchodní
podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRONÁJEM KARAVÁNŮ
obchodní společnosti

Kaferak s.r.o.

se sídlem Bílovecká 374/13, Svinov, 721 00 Ostrava

identifikační číslo: 07893922

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77611

pro prodej zboží (karavanů a příslušenství) či pronájem karavanů a příslušenství prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetové adrese https://zustanvprirode.cz/I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kaferak  s.r.o, se sídlem Bílovecká 374/13, Svinov, 721 00 Ostrava  identifikační číslo: 07893922, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77611 (dále jen „Pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouvy“) uzavírané mezi Kaferak s.r.o. a Zákazníkem (nájemcem) prostřednictvím elektronického formuláře na webové adrese https://www.zustanvprirode.cz/.
Zákazníkem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavírá s Pronajímatelem nájemní smlouvu za použití elektronického formuláře na adrese https://www.zustanvprirode.cz/. (Pronajímatel a Zákazník společně též jako „Smluvní strany“).
Tyto podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití elektronického formuláře dle čl. I. odst. 1. Na smlouvy uzavírané jiným způsobem mezi Pronajímatelem a Zákazníkem se tyto obchodní podmínky nevztahují a budou se řídit samostatnou smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami.
Pro účely těchto obchodních podmínek kromě pojmů uvedených v čl. I. odst. 1 a 2 se pojmy v těchto obchodních podmínkách rozumí:
Předmět nájmu – karavan včetně jeho příslušenství, přičemž jednotlivé karavany jsou rozděleny podle typu a jsou podrobně vymezeny na webové stránce https://www.zustanvprirode.cz/ v sekci půjčovna, kde ve vztahu ke každému karavanu a stanu má Zákazník možnost nahlédnout do přesné specifikace včetně vybavení příslušného karavanu a též, na které provozovně se tento nachází.
Elektronický formulář – formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Zákazník objedná pronájem karavanu u Pronajímatele a který je uveřejněn na webové stránce https://www.zustanvprirode.cz/.
NOZ a občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Nájemné – částka, která je uvedena u jednotlivého Předmětu nájmu na webové stránce https://www.zustanvprirode.cz/.
Spotřebitel – každá osoba ve smyslu ust. § 419 NOZ, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Pronajímatelem nebo s ním jinak jedná.


II.

INFORMAČNÍ POVINNOST

Zákazník odesláním elektronického formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto obchodních podmínek, potvrzuje, že mu byly pronajímatelem v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy za užití elektronického formuláře, srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace ve smyslu ust. §§ 1811, 1820, 1824, 1826 NOZ, a to konkrétně:
Pronajímatelova totožnost, tel. číslo a adresu pro doručování elektronické pošty a jiný kontaktní údaje:
Kaferak s.r.o., IČO: 07893922
adresa pro doručování: Bílovecká 374/13, Svinov, 721 00 Ostrava
kontaktní telefon: +420 602 583 682 nebo +420 739 534 470
adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@lifestylecamper.cz
označení předmětu nájmu:
Pronajímatel nabízí karavany StellDrop či XLine k pronajmutí, přičemž podobný popis pronajímaného karavanu je uveden na webových stránkách https://lifestylecamper.cz, a to pro jednotlivé provozovny Pronajímatele v sekci půjčovna. Součástí obytného přívěsu a v ceně nájemného je 5litrů diesel náplně do Webasto, 1PB láhev.
cena předmětu nájmu, příp. způsob jejího výpočtu, včetně daní a poplatků:
Denní sazba nájemného bez DPH je uvedena v ceníku na webových stránkách https://lifestylecamper.cz. Nevyplývá-li z ceníku jinak, je nájemné uvedeno bez DPH, přičemž Zákazník je povinen uhradit nájemné včetně DPH v zákonné výši. Při předání předmětu nájmu se hradí ze strany Zákazníka vratná kauce ve výši 10.000,- Kč, která slouží k případným úhradám vzniklých škod způsobených Zákazníkem v průběhu užívání. Tato se neúročí a pokud nebude použita Pronajímatelem, tak se vrací Zákazníkovi po vrácení předmětu pronájmu. Celková cena nájemného bude hrazena bezhotovostně na účet pronajímateli nejpozději ke dni předcházejícímu předání předmětu pronájmu, případně v hotovosti oproti vystavenému příjmovému pokladnímu dokladu. V případě, že splatnost vychází na den pracovního klidu či svátek, platí pracovní den před takovými kalendářními dny. V případě, že se jedná o pronájem v délce 14 dnů a více, požaduje Pronajímatel zálohu ve výši 30% do 2 pracovních dnů od uzavření nájemní smlouvy a zbytek nájemného se zavazuje Zákazník uhradit nejpozději 14 dnů před fyzickým předáním předmětu pronájmu, a pokud do fyzického předání zbývá kratší lhůta, než je 14 dní, tak platí, že celou zbylou částku dosud neuhrazeného nájemného je nutné uhradit nejpozději poslední pracovní den před předáním předmětu nájmu. Pokud bude předmět pronájmu vrácen po termínu dle nájemní smlouvy včetně času uvedeného v nájemní smlouvě, zvyšuje se částka (nájemné) za každý takový započatý den o 100% denní sazby nájemného. Náhrada škody tím není dotčena. To neplatí v případě, že karavan měl technickou závadu či došlo k poškození předmětu pronájmu bez zavinění Zákazníka. Při nedodržení platebních podmínek dle nájemní smlouvy je Pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit a účtovat sjednanou smluvní pokutu. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. Pokud v době před předáním pronajatého karavanu dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka, zavazuje se Zákazník v souvislosti s odstoupením uhradit
Pronajímateli odstupné ve výši 85% z celkové ceny nájemného vč. DPH a to v termínu 3 dny před předáním pronajatého karavanu a 100% z celkové ceny nájemného včetně DPH méně jak 5 dní před termínem předání pronajatého karavanu, pokud se
s Pronajímatelem nedohodne jinak. Pronajímatel upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná zřejmá chyba při zadání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání nájemní smlouvy, tak Pronajímatel není povinen Zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu předmět nájmu pronajmout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky ze strany Pronajímatele.
způsob platby a způsob dodání zboží:
V souvislosti s pronájmem karavanu bude vystaven daňový doklad. V této souvislosti Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a se zasíláním účetních a daňových dokladů i v elektronické podobě (postačuje forma prostého emailu).
náklady na dodání:
Předmět pronájmu si Zákazník vyzvedává a následně vrací v provozovně Pronajímatele, a to na své nebezpečí a na své náklady. V případě, že by Pronajímatel musel vyzvednout předmět pronájmu v jiném místě, než je určená provozovna Pronajímatele a nešlo technickou závadu, za níž odpovídá Zákazník, je oprávněn Pronajímatel přeúčtovat všechny účelně vynaložené náklady Zákazníkovi, který tyto se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit.
údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:
Převzetím karavanu Zákazník uznává, že předmět pronájmu je v pořádku v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné poruchy ani závady, včetně převzetí kompletního předání potřebných dokumentů. Zákazník potvrzuje způsobilost osoby, která bude karavan řídit a bere za ni veškerou hmotnou odpovědnost. V případě nemožnosti užívání předmětu pronájmu, za níž neodpovídá Zákazník, je oprávněn Zákazník požadovat přiměřenou slevu z nájemného.
Podle § 1820 NOZ Pronajímatel dále sděluje Zákazníkovi před uzavřením nájemní smlouvy následující informace:

náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:'
Pronajímatel a Zákazník spolu vzájemně komunikují prostřednictvím elektronického formuláře na adrese https://lifestylecamper.cz dále prostřednictvím e-mailových zpráv, datových zpráv, poštovních služeb či telefonních hovorů. Každá ze stran nese náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) ze svých vlastních prostředků a na své vlastní nebezpečí. Zákazník bere dále na vědomí, že odesláním závazné objednávky, jakožto návrhu smlouvy Zákazníkem, se považuje za předchozí výslovný souhlas Zákazníka s poskytnutím služby v podobě rezervace předmětu nájmu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována:
Hrazení záloh a jiných plateb je upraveno v poučení dané Zákazníkovi výše.
v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat:
Nejkratší doba pronájmu karavanu činí 3 kalendářní dny. Samotná doba pronájmu je upravena v samostatném elektronickém formuláři.
pokud lze využít práva odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva:
U nájemní smlouvy není dotčeno právo Zákazníka odstoupit smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to bez ohledu na to, že Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, aby mu byly služby poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení a za takového stavu Zákazník tedy nemá ve smyslu ust. § 1837 písm. a) NOZ právo na odstoupení od smlouvy a dále jde o smlouvu uvedenou v ust. § 1837 písm. j) NOZ, kde je vyloučena též možnost odstoupit do smlouvy. Pronajímatel se uzavřením smlouvy zavazuje k poskytování rezervačních služeb spočívajících v tom, že Pronajímatel nebude objednaný předmět pronájmu nabízet třetím osobám a že jej bude mít k dispozici pro Zákazníka. Zákazník tímto bere na vědomí, že v případě odstoupení, o němž je zmínka výše, tak Pronajímateli náleží odstupné, jehož výše odpovídá částce za každý i započatý den rezervace 300,- Kč bez DPH. Pokud jde po možnost odstoupení po uplynutí 14 dnů od uzavření nájemní smlouvy, platí následující pravidla. Pronajímatel poskytuje Zákazníkovi po uplynutí 14-denní lhůty pro odstoupení dle ust. § 1829 NOZ právo v době před předáním pronajatého karavanu odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, přičemž v souvislosti s tímto odstoupením se zavazuje zákazník uhradit Pronajímateli odstupné ve výši 85% z celkové ceny nájemného vč. DPH a to v termínu 30 dní před
předáním pronajatého karavanu a 100% z celkové ceny nájemného včetně DPH méně jak 5 dní před termínem předání pronajatého karavanu, pokud se s Pronajímatelem nedohodne jinak. V jiných případech s odvoláním na ust. § 1837 NOZ Zákazník právo odstoupit od smlouvy nemá. Formulář pro odstoupení od smlouvy je volně ke stažení na stránkách https://lifestylecamper.cz.
údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování zboží či služeb a jejich plnění již začalo:
Podmínky odstupného v souvislosti s odstoupením od smlouvy jsou upraveny v předcházejícím písmenu.
údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřízení stížnosti spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:
Stížnosti vyřizuje Pronajímatel na základě podnětu Zákazníka. Zákazník má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu provádět, je Česká obchodní inspekce; bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně pravidel, jak postupovat) lze nalézt zejména na internetových stránkách České obchodná inspekce (www.coi.cz). Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, a ani rozhodčím řízením dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění smluvních stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Dozor nad dodržováním povinností podle Zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním živnostenských předpisů vykonává příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány či úřady se Zákazník může obrátit se svými stížnostmi či podněty.
Podle § 1826 NOZ Pronajímatel dále sděluje Zákazníkovi před uzavřením smlouvy, příp. před tím, než Zákazník učiní závaznou objednávku následující údaje:
zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup:
Ze strany Pronajímatele jsou archivovány zejména objednávky, obchodní podmínky, ceníky, specifikace služeb, předsmluvní informace, účetní a daňové doklady, včetně zálohových dokladů a zjednodušených daňových dokladů, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejméně po dobu 24 měsíců). Pronajímatel zašle či zpřístupní Zákazníkovi na jeho písemnou žádost příslušný dokument v elektronické podobě, pokud požadovaný dokument není dostupný v rámci příslušného elektronického formuláře.
o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít:
Smlouva se uzavírá v českém jazyce a bez ohledu na jakýkoli překlad jejího textu do jiného jazyka je české znění rozhodující; v případě, že smlouva, obchodní podmínky, ceník anebo specifikace služeb jsou vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodné české znění.
o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy:
Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Zákazníkem vzniká na základě nájemní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického formuláře.
o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky:
Před podáním objednávky je Zákazníkovi při použití elektronických prostředků umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje vložené do elektronického formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti; objednávku Zákazník podá (odešle) kliknutím na tlačítko „[Objednat]".
o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků:
Poskytovatel uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.


III.

PŘEDMĚT ZÁVAZNÉHO VZTAHU

Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi Pronajímatelem a Zákazníkem, za podmínek uvedených v obchodních podmínkách, je dočasné přenechání předmětu nájmu ze strany Pronajímatele poskytováno v souladu s těmito obchodními podmínkami a za nájemné.
Konkrétní obsah nájemní smlouvy vyplývá z obsahu elektronického formuláře, ve kterém Zákazník požadovaný předmět nájmu specifikuje. Elektronický formulář má povahu závazné objednávky, jakmile Zákazník odešle elektronický formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“ na webové stránce pronajímatele https://lifestylecamper.cz.


IV.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Předmět nájmu bude poskytnut Zákazníkovi na základě uzavřené nájemní smlouvy. Smlouva bude uzavřena v českém jazyku.
Zákazník nejprve na webové stránce Pronajímatele zvolí předmět nájmu. Pokud bude zvolen předmět nájmu, vyplní Zákazník dále jednotlivá pole tak, aby údaje odpovídaly skutečnosti, zejména odpovídaly tomu, co požaduje Zákazník po Pronajímateli. Zákazník je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Zákazník je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání elektronického formuláře. Poté co Zákazník odešle vyplněný elektronický formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“, stává se jeho objednávka závaznou. Tímto Zákazník uzavírá vyplněný elektronický formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále již není možné údaje v elektronickém formuláři měnit.
Po odeslání závazné objednávky bude na email uvedený Zákazníkem zasláno potvrzení objednávky, což slouží jako potvrzení o tom, že Pronajímatel objednávku učiněnou prostřednictví elektronického formuláře obdržel a zároveň tuto akceptoval. Obsah nájemní smlouvy je potom tvořen údaji, které Zákazník uvedl do odeslaného elektronického formuláře a dále ustanoveními těchto obchodních podmínek. Uzavřením se nájemní smlouva stává účinnou. Denní sazba nájemného bez DPH je uvedena v ceníku na webových stránkách https://lifestylecamper.cz. Nevyplývá-li z ceníku jinak, je nájemné uvedeno bez DPH, přičemž Zákazník je povinen uhradit nájemné včetně DPH v zákonné výši. Při předání předmětu nájmu se hradí ze strany Zákazníka vratná kauce ve výši 10.000,- Kč, která slouží k případný úhradám vzniklých škod způsobených Zákazníkem v průběhu užívání. Tato se neúročí a pokud nebude použita Pronajímatelem, tak se vrací Zákazníkovi po vrácení předmětu pronájmu. Celková cena nájemného bude hrazena bezhotovostně na účet Pronajímateli nejpozději ke dni předcházejícímu předání předmětu pronájmu. O předání předmětu nájmu bude sepsán protokol. V případě, že splatnost vychází na den pracovního klidu či svátek, platí pracovní den před takovými kalendářními dny. V případě, že se jedná o pronájem v délce 14 dnů a více, zavazuje se Zákazník uhradit Pronajímateli zálohu ve výši 30% do 2 pracovních dnů od uzavření nájemní smlouvy a zbytek nájemného se zavazuje Zákazník uhradit nejpozději 14 dnů před fyzickým předáním předmětu pronájmu, a pokud do fyzického předání zbývá kratší lhůta, než je 14 dní, tak platí, že celou částku je nutné uhradit nejpozději poslední pracovní den před předáním předmětu nájmu. Pokud bude předmět pronájmu vrácen po termínu dle nájemní smlouvy včetně času uvedeného v nájemní smlouvě, zvyšuje se částka (nájemné) za každý takový započatý den o 100% denní sazby nájemného. Náhrada škody tím není dotčena. To neplatí v případě, že karavan měl technickou závadu či došlo k poškození předmětu pronájmu bez zavinění Zákazníka. Pokud v době před předáním pronajatého karavanu dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka, zavazuje se Zákazník v souvislosti s odstoupením uhradit Pronajímateli odstupné ve výši 85% z celkové ceny nájemného vč. DPH a to v termínu 30 dní před předáním pronajatého karavanu a 100% z celkové ceny nájemného včetně DPH méně jak 5 dní před termínem předání pronajatého karavanu. Pronajímatel upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná zřejmá chyba při zadání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání nájemní smlouvy, tak Pronajímatel není povinen Zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu předmět nájmu pronajmout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky ze strany Pronajímatele.
Nájemní smlouva, tvořená těmito obchodními podmínkami a údaji, které Zákazník uvedl v odeslaném elektronickém formuláři, bude uložena v elektronické podobě u Pronajímatele. Zákazník bude mít přístup k obsahu nájemní smlouvy po zadání přihlašovacích údajů zvolených při vyplňování elektronického formuláře na webové stránce Pronajímatele, kde budou přístupné údaje, které klient zadal do odeslaného elektronického formuláře a dále tyto obchodní podmínky.
S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě nájemní smlouvy, Zákazník, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním elektronického formuláře, výslovně žádá, aby mu byla služba poskytována před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení ode dne uzavření nájemní smlouvy. Zákazník pan nemůže odstoupit od nájemní smlouvy, byla-li mu služba již poskytnuta. Vedle toho poskytovaní služba patří do výčtu § 1837 NOZ, od níž nelze odstoupit. Odstoupit od nájemní smlouvy lze pouze za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.
Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí služby dle nájemní smlouvy je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí elektronického formuláře a na zaplacení nájemného.
V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat nájemné společně s uvedením variabilního symbolu platby. Platby Zákazník provádí bankovním příkazem na účet č.: 2801735874/2010, pokud na faktuře není uveden jiný bankovní účet Pronajímatele. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit nájemné splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pronajímatele.
V souvislosti s pronájmem karavanu bude vystaven daňový doklad. V této souvislosti Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a se zasíláním účetních a daňových dokladů i v elektronické podobě (postačuje forma prostého emailu).
Zákazník nesmí předmět nájmu dát do užívání třetí osobě. Převzetím předmětu Zákazníkem tento potvrzuje, že předmět nájmu převzal se všechny doklady nutnými k užívání, že převzal předmět nájmu zcela bez vad, čistý, nepoškozený, včetně všech klíčů od předmětu nájmu a že veškeré smluvní příslušenství převzal. Zároveň Zákazník podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že Pronajímatel byl poučen, jak má správně předmět nájmu užívat a tomuto porozuměl. Zákazník může s předmětem nájmu vycestovat pouze v rámci České republiky a EU. Použití předmětu nájmu k obchodním či reklamním účelům či přepravě nákladu je možné použít pouze na základě výslovného písemného svolení Pronajímatele. Stejně tak se zakazuje používání předmětu nájmu pro závodní či soutěžní činnost nebo pro testování. Předmět nájmu je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10%, minimálně 10.000,-Kč. Součástí předávaných dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění a zelená karta. Zákazník podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že je způsobilou osobou, která bude řídit předmět nájmu a bere za něj od tohoto okamžiku veškerou odpovědnost za případnou škodu, včetně případné spoluúčasti.
Veškeré opravy nebo technické zhodnocení je možné provádět ze strany Zákazníka pouze s písemným souhlasem Pronajímatele. Pokud bude nutné provést nezbytnou opravu předmětu nájmu, tak musí být tato provedena v autorizovaném servisu. Předmět nájmu je v platné záruce.
Při nehodě či výskytu škody je Zákazník povinen neprodleně informovat Pronajímatele a Policie ČR. Na místě nehody či vzniklé škody je nutné zapsat do příslušného formuláře spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres a nepřenášet vinu na jinou třetí osobu, aniž by to neodpovídalo skutečnosti. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou vyúčtovány Pronajímatelem Zákazníkovi, a to mimo pojistného plnění od pojišťovny a mimo nájemného. V každém případě je Zákazník pro Pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě. V případě prodlení Zákazníka s úhradou nájemného je oprávněn pronajímatel odstoupit od smlouvy. Stejně tak je Pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě jakéhokoliv podstatného porušení povinností ze strany Zákazníka.
Zákazník je povinen Pronajímateli vrátit předmět nájmu ve sjednanou dobu uvedenou v elektronickém formuláři zcela čistý. V případě, že Zákazník předá předmět nájmu znečištěný, má právo Pronajímatel účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu do výši 3.000,- Kč. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
V případě neočekávané události (nehody, velké poškození, ztráta předmětu nájmu) před termínem začátku předání Zákazníkovi si Pronajímatel vyhrazuje právo dodání náhradního předmětu nájmu o stejných parametrech jako má pronajaté vozidlo. V případě nedodržení těchto parametrů je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit a Pronajímatel je povinen Zákazníkovi vrátit veškeré zaplacené finanční prostředky.
Předmět nájmu se předává v 9.00 hod. prvního dne nájmu a vrací se do 17.00 hod. posledního dne nájmu, pokud se Zákazník s Pronajímatelem nedohodne jinak. Předmět nájmu se přebírá Zákazníkem v provozovně Pronajímatele na adrese uvedené v elektronickém formuláři. Na stejné místo je povinen Zákazník pronajímateli předmět nájmu vrátit.
V případě nevyzvednutí předmětu nájmu ze strany Zákazníka v ujednané sjednané době, má pronajímatel právo účtovat vůči Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 50% sjednaného celkového nájemného vč. DPH.
V případě prodlení Zákazníka s úhradou nájemného či jeho části má Pronajímatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý i započatý den. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu.
V případě, že by Pronajímatel musel vyzvednout předmět pronájmu v jiném místě, než je určená provozovna Pronajímatele a nešlo technickou závadu, za níž odpovídá Zákazník, je oprávněn Pronajímatel přeúčtovat všechny účelně vynaložené náklady Zákazníkovi, který tyto se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit.
V předmětu nájmu nesmí bez písemného souhlasu Pronajímatele se přepravovat či pobývat či jakkoliv se nacházet zvířata.


V.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník má právo od nájemní smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to bez ohledu na to, že Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, aby mu byly služby dle nájemní smlouvy poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení a za takového stavu Zákazník tedy nemá ve smyslu ust. § 1837 písm. a) NOZ právo na odstoupení od smlouvy a dále jde o smlouvu uvedenou v ust. § 1837 písm. j) NOZ, kde je vyloučena též možnost odstoupit do smlouvy. Pronajímatel se uzavřením smlouvy zavazuje k poskytování rezervačních služeb spočívajících v tom, že Pronajímatel nebude objednaný předmět pronájmu nabízet třetím osobám a že jej bude mít k dispozici pro Zákazníka. Zákazník tímto bere na vědomí, že v případě odstoupení, o němž je zmínka výše, tak Pronajímateli náleží odstupné, jehož výše odpovídá částce za každý i započatý den rezervace 300,- Kč bez DPH.
Dále Zákazník má právo odstoupit od nájemní smlouvy po uplynutí 14 dnů od uzavření nájemní smlouvy, a to až do převzetí předmětu nájmu Zákazníkem od Pronajímatelem, a to za splnění následujících podmínek. Pronajímatel poskytuje Zákazníkovi po uplynutí 14-denní lhůty od uzavření nájemní smlouvy právo v době před předáním pronajatého karavanu odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, přičemž v souvislosti s tímto odstoupením se zavazuje Zákazník v souvislosti s odstoupením uhradit Pronajímateli odstupné ve výši 85% z celkové ceny nájemného vč. DPH a to v termínu 30 dní před předáním pronajatého karavanu a 100% z celkové ceny nájemného včetně DPH méně jak 5 dní před termínem předání pronajatého karavanu.. V jiných případech Zákazník právo odstoupit od smlouvy nemá.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od nájemní smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od nájemní smlouvy informovat Pronajímatele, a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto podmínek. Není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím sjednané příslušné lhůty.


VI.

DORUČOVÁNÍ

Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho elektronické formuláři či uvedenou adresu v objednávce.
Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání.VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahující mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky nájemní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Vzájemné spory Smluvní strany budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud to nebude možné, tak se Smluvní strany mezi sebou dohodly na tom, že věcně a místně příslušným soudem k řešení jejich vzájemných sporů bude obecný soud podle sídla Pronajímatele.
Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách pronajímatele a nabývají účinnosti dne 1. 12. 2020.


V Olomouci dne 8. 11. 2020