Zasady ochrony
danych osobowych

1 Administrator danych osobowych

1.1 Administrator danych osobowych Zůstaň v dabas (zwany dalej "administratorem") oświadcza, że wszystkie dane osobowe przetwarzane przez administratora są ściśle poufne. Administrator danych przetwarza je zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych.

1.2 Administrator gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w rozumieniu art. 6 ustawy nr 101/2000 Dz, U. o ochronie danych osobowych i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej "ustawą o ochronie danych osobowych") lub art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"). Poszczególne cele przetwarzania danych osobowych przez administratora są określone poniżej.

1.3 Administrator gromadzi te dane osobowe również za pośrednictwem swojej strony internetowej pod adresem www.zustanvprirode.cz ("Strona internetowa").

1.4 Niniejsza polityka została wydana przez administratora w celu zapewnienia, że użytkownik jest wystarczająco poinformowany o tym, jakie dane osobowe przetwarza administrator, w jakim celu, jak długo, kto będzie miał dostęp do jego danych osobowych i jakie są jego prawa. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych gromadzonych przez administratora, niezależnie od tego, czy są one gromadzone w celu realizacji stosunku umownego, zobowiązania prawnego, uzasadnionego interesu czy zgody.

2 Przetwarzane dane

2.1 Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych zgodnie z celem, kategoriami danych osobowych, kategoriami osób, których dane dotyczą, kategoriami odbiorców i okresem przechowywania w następujący sposób.

Cel przetwarzania Kategorie danych osobowych Kategorie osób, których dane dotyczą Kategorie odbiorców Okres przechowywania
1 realizacja stosunku umownego dane adresowe i identyfikacyjne klientów administratora, podmioty przetwarzające 3 lata
2 wysyłanie informacji handlowych oraz oferowanie produktów i usług dane adresowe i identyfikacyjne klienci i odwiedzający administrator, podmioty przetwarzające 3 lata
2.2 Poszczególne cele przetwarzania są rozumiane następująco:

2.2.1 wykonanie stosunku umownego oznacza: stosunek między użytkownikiem a administratorem danych wynikający z zamówienia, rejestracji, na podstawie umowy, na podstawie zgłoszenia i udziału w konkursie itp;

2.2.2 wysyłanie informacji handlowych oraz oferowanie produktów i usług oznacza: wysyłanie ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wiadomości tekstowej lub połączenia telefonicznego;

2.2.3 dla celów księgowych i podatkowych oznacza: dokumentację księgową w rozumieniu przepisów o rachunkowości i przepisach podatkowych;

2.2.4 dla celów kadrowych, płacowych oznacza: zawieranie umów o pracę, przetwarzanie wynagrodzeń, płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych zgodnie z ustawą nr 262/2006 Dz.U., Kodeks pracy, nr 582/1991 Dz.U., o organizacji i realizacji ubezpieczeń społecznych, nr 48/1997 Dz.U., o publicznym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych powiązanych ustaw;

2.2.5 cele statystyczne: anonimowe badanie ruchu na stronie internetowej, a także monitorowanie liczby odsłon, czasu spędzonego na stronie internetowej, rodzaju urządzenia, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Gromadzimy dane w celu ulepszania naszych usług i oferowania naszym klientom odpowiednich treści;

2.2.6 Wyświetlanie reklam oznacza: wyświetlanie reklam na stronie internetowej w oparciu o statystycznie określone preferencje klientów;

2.2.7 uzasadniony interes oznacza: skuteczną obronę w przypadku sporu; okres przetwarzania danych osobowych w tym przypadku wynosi 4 lata od wygaśnięcia okresu gwarancji na towary i jest przedłużany o okres, w którym spór jest w toku. Chcemy stale ulepszać nasze usługi i, w stosownych przypadkach, świadczyć nowe i lepsze usługi; chcemy uniknąć utrudniania takiej działalności; dlatego działania, które przyczyniają się do osiągnięcia tego celu, są naszym uzasadnionym interesem. Przetwarzanie do celów zapobiegania oszustwom (np. ocena ryzyka zawarcia umowy), marketing bezpośredni (np. oferowanie odpowiednich usług istniejącym klientom), przekazywanie danych osobowych w ramach grupy spółek do wewnętrznych celów administracyjnych, powiadamianie o przestępstwach i przekazywanie danych osobowych właściwym organom, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji są również uzasadnionymi interesami. Lista ta ma jedynie charakter orientacyjny;

2.2.8 wypełnianie innych zobowiązań prawnych oznacza: dostarczanie informacji organom ścigania, dostarczanie informacji innym organom publicznym itp;

2.3 Przetwarzamy dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do zapewnienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z wzajemnej czynności prawnej, tj. co najmniej przez okres przetwarzania zamówienia, realizacji transakcji, świadczenia usługi itp. oraz przez okres, przez który administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przez okres, na który użytkownik wyraził zgodę administratorowi, jeśli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania danych osobowych lub jest określony przepisami prawa.

2.4 Dane osobowe są przetwarzane ręcznie i automatycznie przez administratora. Administrator jest uprawniony do automatycznego przetwarzania niektórych informacji, na przykład w celu generowania informacji statystycznych o ruchu na swojej stronie internetowej.

3 Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody

3.1 Jeżeli uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, odbywa się to w jednym z następujących celów:

3.1.1 wysyłanie informacji handlowych;

3.1.2 oferowanie produktów i usług.

4 Prawa osoby, której dane dotyczą

4.1 Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa wynikające z przepisów prawa, z których może skorzystać w dowolnym momencie. Są to:

4.1.1 prawo dostępu do danych osobowych, na mocy którego użytkownik ma prawo do uzyskania od administratora informacji o tym, czy administrator przetwarza jego dane osobowe. Administrator ma obowiązek udzielić użytkownikowi tych informacji bez zbędnej zwłoki. Treść informacji określają przepisy § 12 ust. 2 ustawy nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Administrator danych ma prawo zażądać rozsądnej opłaty za udzielenie informacji, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji;

4.1.2 prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, przy czym użytkownik ma prawo do żądania sprostowania niedokładnych lub nieprawidłowych danych osobowych. Jeśli dane osobowe użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, użytkownik ma prawo zażądać ich usunięcia. Jeśli użytkownik nie chce żądać usunięcia danych osobowych, a jedynie tymczasowego ograniczenia ich przetwarzania, może zażądać ograniczenia przetwarzania;

4.1.3 prawo do żądania wyjaśnień w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza prawo;

4.1.4 prawo do skontaktowania się z organem ochrony danych w przypadku wątpliwości co do zgodności z obowiązkami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych;

4.1.5 prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do uzyskania danych osobowych dotyczących użytkownika, które dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, więcej informacji można znaleźć w art. 20 RODO;

4.1.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora. Administrator zakończy przetwarzanie bez zbędnej zwłoki, chyba że wykaże, że istnieje uzasadniony interes/powód przetwarzania, który jest nadrzędny wobec interesów, praw lub wolności użytkownika;

4.1.7 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

5 Pliki cookie

5.1 Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do przeglądarki użytkownika. Umożliwiają one witrynie zapisywanie informacji o wizycie użytkownika, takich jak wybrany język itp., dzięki czemu kolejne wizyty w witrynie mogą być łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki cookie są ważne, ponieważ bez nich przeglądanie Internetu byłoby znacznie trudniejsze. Pliki cookie umożliwiają lepsze korzystanie z naszej strony internetowej i dostosowanie jej zawartości do potrzeb użytkownika; korzysta z nich prawie każda strona internetowa na świecie. Pliki cookie są przydatne, ponieważ zwiększają przyjazność dla użytkownika wielokrotnie odwiedzanej strony internetowej.

5.2 Witryna może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:

5.2.1 Sesyjne (tj. tymczasowe) pliki cookie umożliwiają nam powiązanie indywidualnych działań użytkownika podczas przeglądania tej witryny. Te pliki cookie są aktywowane po otwarciu okna przeglądarki i dezaktywowane po zamknięciu okna przeglądarki. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i wszystkie te pliki są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

5.2.2 Trwałe pliki cookie pomagają nam zidentyfikować komputer użytkownika, gdy ponownie odwiedza on naszą witrynę. Kolejną zaletą trwałych plików cookie jest to, że pozwalają nam one dostosować naszą witrynę internetową do potrzeb użytkownika.

5.3 Zgodnie z postanowieniami art. 89 ust. 3 ustawy nr 127/2005 Coll. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, niniejszym informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do swojego działania, tj. że przetwarzamy pliki cookie użytkownika, w tym trwałe pliki cookie.

5.4 Przeglądarki internetowe zazwyczaj umożliwiają zarządzanie plikami cookie. W ustawieniach przeglądarki użytkownik może mieć możliwość ręcznego usunięcia, zablokowania lub całkowitego wyłączenia korzystania z poszczególnych plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki. Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z plików cookie, niektóre funkcje i strony mogą nie działać tak, jak powinny.

5.5 Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, zapewniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy informacje o sposobie korzystania z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę, łącząc się z następującymi usługami:

5.5.1   Google

5.5.2   Facebook

5.5.3   Instagram

5.5.4   LinkedIn

5.6 W celu wyświetlania ukierunkowanych reklam w sieciach reklamowych i społecznościowych na innych stronach internetowych, przekazujemy tym sieciom reklamowym i społecznościowym informacje o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej; nie przekazujemy im jednak danych identyfikacyjnych użytkownika.