Warunki
sprzedaży

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP KEMPINGOWYCH
spółki handlowej

Kaferak s.r.o.

z siedzibą w Bílovecká 374/13, Svinov, 721 00 Ostrava

numer identyfikacyjny: 07893922

zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, pozycja 77611

dla sprzedaży towarów (przyczepy kempingowe i akcesoria) lub wynajmu przyczep kempingowych i akcesoriów za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie https://zustanvprirode.cz/
I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") spółki Kaferak s.r.o., z siedzibą Bílovecká 374/13, Svinov, 721 00 Ostrava, numer identyfikacyjny: 07893922, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, dział C, pozycja 77611 (dalej "Wynajmujący") reguluje, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012, czeskiego Kodeksu cywilnego (dalej zwany "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy najmu (dalej zwanej "Umową najmu") zawartej pomiędzy Kaferak s.r.o. a Klientem (Najemcą) za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej https://www.zustanvprirode.cz/.
Przez Klienta należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która zawiera z Wynajmującym umowę najmu za pomocą formularza elektronicznego na stronie https://www.zustanvprirode.cz/ (Wynajmujący i Klient wspólnie również jako "Strony").
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie wobec umów zawieranych przy użyciu formularza elektronicznego zgodnie z art. I ust. 1. Umowy zawarte w inny sposób pomiędzy Wynajmującym a Klientem nie są objęte niniejszym Regulaminem i będą regulowane odrębną umową zawartą pomiędzy Stronami.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, oprócz pojęć, o których mowa w art. I ust. 1 i 2, przez pojęcia w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Przedmiot najmu - przyczepę kempingową wraz z wyposażeniem, przy czym poszczególne przyczepy kempingowe podzielone są według typów i szczegółowo określone na stronie internetowej https://www.zustanvprirode.cz/ w zakładce wynajem, gdzie w odniesieniu do każdej przyczepy kempingowej i namiotu Klient ma możliwość zapoznania się z dokładną specyfikacją wraz z wyposażeniem danej przyczepy, a także w której placówce się znajduje.
Formularz elektroniczny - formularz w formie elektronicznej, za pomocą którego Klient zamawia w Wypożyczalni wynajem przyczepy kempingowej i który zamieszczony jest na stronie internetowej https://www.zustanvprirode.cz/.
Kodeks cywilny - ustawa nr 89/2012 Dz.U., czeskiego kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami.
Opłata za wypożyczenie - kwota, która jest wskazana dla każdego Przedmiotu Wypożyczenia na stronie internetowej https://www.zustanvprirode.cz/.
Konsument - każda osoba w rozumieniu art. 419 Kodeksu cywilnego, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu, zawiera umowę z Wynajmującym lub w inny sposób dokonuje transakcji z Wynajmującym.

II.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przesyłając formularz elektroniczny, Klient po zapoznaniu się z całą treścią niniejszego Regulaminu potwierdza, że w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy za pomocą formularza elektronicznego otrzymał od Wynajmującego w sposób zrozumiały podstawowe informacje w rozumieniu § 1811, 1820, 1824, 1826, a mianowicie:
Dane identyfikacyjne wynajmującego, numer telefonu, adres e-mailowy i inne dane kontaktowe:
Kaferak s.r.o., nr identyfikacyjny: 07893922
Adres dostawy: Bílovecká 374/13, Svinov, 721 00 Ostrava
telefon kontaktowy: +420 602 583 682 lub +420 739 534 470
adres e-mailowy: obchod@lifestylecamper.cz
oznaczenie przedmiotu najmu:
Wypożyczalnia oferuje do wynajęcia przyczepy kempingowe StellDrop lub XLine, a podobny opis przyczepy do wynajęcia znajduje się na stronie internetowej https://lifestylecamper.cz w zakładce Wypożyczalnia. W zestawie z przyczepą kempingową i wliczone w cenę wynajmu jest 5 litrów oleju napędowego do napełniania Webasto, butelka 1PB.
Cena przedmiotu najmu lub sposób jej obliczenia, z uwzględnieniem podatków i opłat:
O ile cennik nie stanowi inaczej, czynsz nie zawiera podatku VAT, a Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z uwzględnieniem podatku VAT w ustawowej wysokości. Przy przekazaniu przedmiotu najmu Klient wpłaci kaucję zwrotną w wysokości 10 000,00 CZK, która zostanie wykorzystana na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta podczas użytkowania. Nie podlega ona oprocentowaniu, a w przypadku jej niewykorzystania przez Wynajmującego, jest zwracana Klientowi po zwrocie przedmiotu najmu. Całkowita cena najmu będzie płatna na konto Wynajmującego nie później niż w dniu poprzedzającym przekazanie przedmiotu najmu lub w gotówce za wystawionym paragonem fiskalnym. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny lub święto, obowiązuje dzień roboczy poprzedzający takie dni kalendarzowe. W przypadku najmu trwającego 14 dni lub dłużej Wynajmujący wymaga wpłaty kaucji w wysokości 30% w ciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy najmu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty pozostałej części czynszu nie później niż 14 dni przed fizycznym przekazaniem przedmiotu najmu, a jeżeli okres pozostały do fizycznego przekazania przedmiotu najmu jest krótszy niż 14 dni, cała pozostała kwota niezapłaconego czynszu musi zostać wpłacona nie później niż ostatniego dnia roboczego przed przekazaniem przedmiotu najmu. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po czasie określonym w umowie najmu, w tym po czasie określonym w umowie najmu, kwota (czynsz) zostanie powiększona o 100% dziennej stawki najmu za każdy taki dzień. Odszkodowania nie ulegają zmianie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przyczepa kempingowa ma wadę techniczną lub gdy przedmiot najmu został uszkodzony nie z winy Klienta. W przypadku niedotrzymania warunków płatności zgodnie z umową najmu, Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia uzgodnionej kary umownej. Nie ma to wpływu na prawo do odszkodowania za szkody. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta przed wydaniem wynajętej przyczepy kempingowej, Klient zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu opłatę za odstąpienie od umowy w wysokości 85% całkowitej ceny najmu włącznie z VAT w terminie 30 dni przed wydaniem wynajmowanej przyczepy kempingowej oraz 100% całkowitej ceny najmu wraz z podatkiem VAT w terminie krótszym niż 5 dni przed wydaniem wynajmowanej przyczepy kempingowej, chyba że inaczej uzgodniono z Wynajmującym. Wynajmujący wskazuje, że w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w cenie w cenniku (oznaczającej literówkę lub inny oczywisty błąd przy wpisywaniu ceny) lub podobnego błędu w procesie zawierania umowy najmu, Wynajmujący nie jest zobowiązany do wynajęcia Klientowi przedmiotu najmu po takiej oczywiście błędnej cenie, nawet jeśli nastąpi automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Wynajmującego.

Sposób płatności i dostawy:
W związku z wynajmem przyczepy kempingowej zostanie wystawiony paragon fiskalny.
W tej sytuacji Klient wyraźnie oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentów księgowych i podatkowych również w formie elektronicznej (wystarczy zwykły e-mail)
koszty dostawy:
Klient odbiera i następnie zwraca Przedmiot Najmu w siedzibie Wynajmującego, na własne ryzyko i koszt. W przypadku, gdy Wynajmujący musi odebrać Przedmiot Najmu w miejscu innym niż wyznaczone przez Wynajmującego i nie jest to wada techniczna, za którą odpowiada Klient, Wynajmujący ma prawo obciążyć wszelkimi uzasadnionymi kosztami Klienta, który zobowiązuje się do ich zapłaty bez zbędnej zwłoki.
informacje o prawach wynikających z wadliwego wykonania umowy, jak również o prawach wynikających z gwarancji i innych warunkach korzystania z tych praw:
Odbierając przyczepę kempingową Klient potwierdza, że przedmiot najmu jest sprawny i czysty oraz nie wykazuje widocznych wad i usterek, w tym akceptuje kompletne dostarczenie niezbędnych dokumentów. Klient uznaje zdatność osoby, która będzie kierować przyczepą kempingową i przyjmuje za nią wszelką odpowiedzialność materialną. W przypadku niemożności korzystania z przedmiotu najmu, za którą Klient nie ponosi odpowiedzialności, Klient ma prawo żądać stosownego obniżenia opłaty za wynajem.
Zgodnie z § 1820 kodeksu cywilnego, przed zawarciem umowy najmu Wynajmujący przekaże Klientowi również następujące informacje:

Koszty środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są inne niż stawka podstawowa:
Wynajmujący i Klient komunikują się ze sobą za pomocą formularza elektronicznego na stronie https://lifestylecamper.cz, a także za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości internetowych, usług pocztowych lub rozmów telefonicznych. Każda ze stron ponosi koszty związane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt połączenia internetowego, koszt połączeń telefonicznych itp.) z własnych środków i na własne ryzyko. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że przesłanie przez Klienta wiążącego zamówienia, jako projektu umowy, uznaje się za uprzednią wyraźną zgodę Klienta na wykonanie usługi w postaci rezerwacji Przedmiotu Najmu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
wskazanie wszelkich zobowiązań do zapłaty zaliczki lub podobnej płatności, jeśli jest wymagana:
Wpłata kaucji i innych płatności jest uregulowana w instrukcji udzielonej Klientowi powyżej.
W przypadku umowy podlegającej wielokrotnemu wykonaniu - najkrótszy okres, przez który strony będą związane umową:
Najkrótszy okres wynajmu przyczepy kempingowej to 3 dni kalendarzowe. Sam okres wynajmu regulowany jest w osobnym formularzu elektronicznym.
W przypadku możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, warunki, termin i procedury korzystania z tego prawa:
W przypadku umowy najmu prawo Klienta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia pozostaje nienaruszone, niezależnie od tego, że Klient potwierdza poprzez wysłanie zamówienia, że usługi zostały wykonane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i w takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zatem prawo do odstąpienia od umowy w rozumieniu § 1837 (a) kodeksu cywilnego, a ponadto jest to umowa, o której mowa w § 1837 (j) kodeksu cywilnego, gdzie możliwość odstąpienia od umowy jest również wyłączona. Przez zawarcie umowy Wynajmujący zobowiązuje się do świadczenia usług rezerwacyjnych polegających na tym, że Wynajmujący nie będzie oferował zamówionego przedmiotu najmu osobom trzecim i że będzie on dostępny dla Klienta. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w przypadku anulowania, jak wspomniano powyżej, Wynajmujący ma prawo do opłaty za anulowanie, której wysokość odpowiada kwocie 300,- CZK bez VAT za każdy dzień rezerwacji. W odniesieniu do możliwości anulowania po upływie 14 dni od zawarcia umowy najmu obowiązują następujące zasady. Wynajmujący przyznaje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z § 1829 kodeksu cywilnego w momencie poprzedzającym przekazanie wynajętej przyczepy kempingowej,w związku z tym odstąpieniem klient zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu odprawę w wysokości 85% całkowitej ceny najmu z uwzględnieniem. VAT w terminie 30 dni przed wydaniem wynajmowanej przyczepy kempingowej oraz 100% całkowitej ceny najmu wraz z podatkiem VAT w terminie krótszym niż 5 dni przed wydaniem wynajmowanej przyczepy kempingowej, chyba że inaczej uzgodniono z Wynajmującym. W pozostałych przypadkach, z powołaniem się na § 1837 kodeksu cywilnego, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać ze strony https://lifestylecamper.cz.
Wskazanie obowiązku zapłaty proporcjonalnej części ceny w przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług i której wykonywanie już się rozpoczęło:
Warunki odszkodowania w związku z odstąpieniem od umowy zostały określone w ustępie poprzedzającym.
Wskazanie istnienia, sposobu i warunków pozasądowego rozstrzygania skarg konsumentów, w tym wskazanie, czy skarga może być skierowana do organu nadzoru lub państwowego organu nadzoru:
Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów Klient ma prawo do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z umowy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Czeska Inspekcja Handlowa; dalsze informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (w tym zasady postępowania) można znaleźć na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej (www.coi.cz). Niniejsza procedura nie jest mediacją w rozumieniu ustawy nr 202/2012 Dz.U. o mediacji, w brzmieniu późniejszym, ani procedurą arbitrażową w rozumieniu ustawy nr 216/1994 Dz.U. o arbitrażu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych, w brzmieniu późniejszym, a jej zastosowanie nie ma wpływu na prawo stron do wniesienia roszczenia do Czeskiej Inspekcji Handlowej lub do sądu. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie konsumentów. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów handlowych sprawuje właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Klient może również zwrócić się do tych organów lub władz ze skargami lub sugestiami. Zgodnie z § 1826 kodeksu cywilnego Wynajmujący ujawni Klientowi przed zawarciem umowy lub przed złożeniem przez Klienta wiążącego zamówienia również następujące informacje:
czy zawarta umowa będzie u niego przechowywana i czy zapewni konsumentowi dostęp do niej:
Wynajmujący prześle lub udostępni Klientowi, na jego pisemny wniosek, odpowiedni dokument w formie elektronicznej, jeżeli żądany dokument nie jest dostępny w odpowiedniej formie elektronicznej.
Umowa jest zawarta w języku czeskim i niezależnie od tłumaczenia jej tekstu na inny język, decydująca jest wersja czeska; w przypadku, gdy umowa, warunki, cennik lub specyfikacja usług są sporządzone również w języku obcym, decydująca jest zawsze wersja czeska.
Klient ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wejściowych wprowadzonych do formularza elektronicznego, a w razie potrzeby poprawienia ewentualnych błędów i niezgodności
przed złożeniem zamówienia; Klient składa (wysyła) zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "[Zamów]".
Usługodawca oświadcza, że nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego.


III.

PRZEDMIOT RELACJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ

Przedmiotem relacji zobowiązującej powstałej w wyniku zawarcia umowy pomiędzy Wynajmującym a Klientem, na warunkach określonych w regulaminie, jest czasowe przekazanie przez Wynajmującego przedmiotu najmu, świadczone zgodnie z niniejszymi warunkami i za opłatą czynszową.
Konkretna treść umowy najmu wynika z treści formularza elektronicznego, w którym Klient określa żądany przedmiot najmu. Formularz elektroniczny ma charakter wiążącego zamówienia z chwilą przekazania przez Klienta formularza elektronicznego do realizacji za pomocą przycisku "Złóż zamówienie" na stronie internetowej Wynajmującego https://lifestylecamper.cz.


IV.

ZAWARCIE UMOWY

Przedmiot najmu zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie zawartej umowy najmu. Umowa zostanie zawarta w języku czeskim.
Klient najpierw wybiera przedmiot najmu na stronie internetowej Wynajmującego. W przypadku wyboru przedmiotu najmu, Klient wypełnia poszczególne pola tak, aby dane odpowiadały rzeczywistości, w szczególności temu, czego Klient wymaga od Wynajmującego. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji o swojej tożsamości. Klient ma prawo do zmiany i modyfikacji danych wprowadzonych w trakcie wypełniania ankiety do momentu wysłania formularza elektronicznego. Po przesłaniu przez Klienta wypełnionego formularza elektronicznego za pomocą przycisku "Złóż zamówienie", jego zamówienie staje się wiążące. Klient niniejszym kończy wypełniony formularz elektroniczny i potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i że akceptuje je bez zastrzeżeń. Nie ma już możliwości zmiany danych w formie elektronicznej.
Po wysłaniu wiążącego zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, które służy jako potwierdzenie otrzymania i przyjęcia przez Wynajmującego zamówienia złożonego za pośrednictwem formularza elektronicznego. Na treść umowy najmu składają się wówczas dane podane przez Klienta w przesłanej formie elektronicznej oraz postanowienia niniejszego regulaminu. Z chwilą zawarcia, umowa najmu staje się skuteczna. Dzienna stawka najmu bez podatku VAT określona jest w cenniku na stronie internetowej https://lifestylecamper.cz. O ile cennik nie stanowi inaczej, czynsz nie zawiera podatku VAT, a Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z uwzględnieniem podatku VAT w ustawowej wysokości. Przy przekazaniu przedmiotu najmu Klient wpłaci kaucję zwrotną w wysokości 10 000,00 CZK, która zostanie wykorzystana na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta podczas użytkowania. Nie podlega ona oprocentowaniu, a w przypadku jej niewykorzystania przez Wynajmującego, jest zwracana Klientowi po zwrocie przedmiotu najmu. Całkowita cena najmu będzie płatna na konto Wynajmującego nie później niż w dniu poprzedzającym przekazanie przedmiotu najmu. Z przekazania przedmiotu najmu zostanie sporządzony protokół. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny lub święto, obowiązuje dzień roboczy poprzedzający takie dni kalendarzowe. W przypadku najmu trwającego 14 dni lub dłużej Wynajmujący wymaga wpłaty kaucji w wysokości 30% w ciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy najmu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty pozostałej części czynszu nie później niż 14 dni przed fizycznym przekazaniem przedmiotu najmu, a jeżeli okres pozostały do fizycznego przekazania przedmiotu najmu jest krótszy niż 14 dni, cała pozostała kwota niezapłaconego czynszu musi zostać wpłacona nie później niż ostatniego dnia roboczego przed przekazaniem przedmiotu najmu. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po czasie określonym w umowie najmu, w tym po czasie określonym w umowie najmu, kwota (czynsz) zostanie powiększona o 100% dziennej stawki najmu za każdy taki dzień. Odszkodowania nie ulegają zmianie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przyczepa kempingowa ma wadę techniczną lub gdy przedmiot najmu został uszkodzony nie z winy Klienta. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta przed wydaniem wynajętej przyczepy kempingowej, Klient zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu opłatę za odstąpienie od umowy w wysokości 85% całkowitej ceny najmu włącznie z VAT w terminie 30 dni przed wydaniem wynajmowanej przyczepy kempingowej oraz 100% całkowitej ceny najmu wraz z podatkiem VAT w terminie krótszym niż 5 dni przed wydaniem wynajmowanej przyczepy kempingowej. Wynajmujący wskazuje, że w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w cenie w cenniku (oznaczającej literówkę lub inny oczywisty błąd przy wpisywaniu ceny) lub podobnego błędu w procesie zawierania umowy najmu, Wynajmujący nie jest zobowiązany do wynajęcia Klientowi przedmiotu najmu po takiej oczywiście błędnej cenie, nawet jeśli nastąpi automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Wynajmującego.
Umowa najmu, na którą składa się niniejszy Regulamin oraz dane przekazane przez Klienta w przesłanej formie elektronicznej, będzie przechowywana w formie elektronicznej u Wynajmującego. Klient będzie mógł uzyskać dostęp do treści Umowy Najmu po wpisaniu danych logowania wybranych podczas wypełniania formularza elektronicznego na stronie internetowej Wynajmującego, gdzie dostępne będą dane wprowadzone przez Klienta w przesłanym formularzu elektronicznym oraz niniejszy Regulamin.
Z uwagi na charakter usług, które mają być świadczone na podstawie Umowy Najmu, Klient będący konsumentem, zawierając i przesyłając formularz elektroniczny, wyraźnie żąda, aby usługa została na jego rzecz spełniona przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy od dnia zawarcia Umowy Najmu. Klient nie może odstąpić od umowy najmu, jeśli usługa została już wykonana. Ponadto świadczona usługa mieści się w wykazie § 1837 Kodeksu Cywilnego, z którego nie można zrezygnować. Od umowy najmu można odstąpić jedynie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
Klient przyjmuje do wiadomości, że warunkiem świadczenia usługi w ramach umowy najmu jest prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie wszystkich pól formularza elektronicznego oraz uiszczenie opłaty za najem.
W przypadku płatności bezgotówkowej Klient zobowiązany jest do zapłaty czynszu wraz ze zmiennym symbolem płatności. Płatności dokonywane są przez Klienta przelewem na konto nr: 2801735874/2010, chyba że faktura wskazuje inny rachunek bankowy Wynajmującego. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty czynszu przez Klienta zostaje spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Wynajmującego.
W związku z wypożyczeniem przyczepy kempingowej zostanie wystawiony paragon fiskalny. W tym kontekście Klient wyraźnie oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentów księgowych i podatkowych również w formie elektronicznej (wystarczy zwykły e-mail).
Klient nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do korzystania. Odbierając obiekt, Zamawiający potwierdza, że przejął obiekt wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do użytkowania, że przejął obiekt całkowicie bez wad, czysty, nieuszkodzony, wraz ze wszystkimi kluczami do obiektu oraz że przejął wszystkie akcesoria umowne. Jednocześnie Klient podpisując protokół przekazania potwierdza, że Wynajmujący został poinstruowany jak prawidłowo korzystać z przedmiotu najmu i zrozumiał to. Klient może podróżować z przedmiotem najmu tylko na terenie Republiki Czeskiej i UE. Wykorzystanie przedmiotu najmu do celów handlowych, reklamowych lub transportu ładunku jest możliwe tylko za wyraźną pisemną zgodą Wynajmującego. Podobnie zabronione jest wykorzystywanie przedmiotu najmu do działalności wyścigowej, konkursowej lub do testów. Przedmiot najmu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków z 5% udziałem własnym w wysokości co najmniej 5.000 koron. Złożone dokumenty to zaświadczenie o legalnym ubezpieczeniu i zielona karta. Podpisując protokół przekazania klient potwierdza, że jest osobą kompetentną do prowadzenia przedmiotu najmu i bierze od tego momentu pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym ewentualny udział własny.
Wszelkie naprawy lub ulepszenia techniczne mogą być dokonywane przez Klienta wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego. W przypadku konieczności dokonania niezbędnych napraw przedmiotu najmu, muszą one zostać wykonane przez autoryzowany warsztat. Przedmiot najmu objęty jest ważną gwarancją.
W razie wypadku lub szkody Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz Policję. Na miejscu wypadku lub szkody należy spisać na odpowiednim formularzu osoby uczestniczące w zdarzeniu lub świadków, wraz z ich adresami, i nie przerzucać winy na inną osobę trzecią, nie mając do tego podstaw faktycznych. Niezbędne koszty ratownictwa lub naprawy będą rozliczane przez Wynajmującego z Klientem, poza roszczeniem ubezpieczeniowym od firmy ubezpieczeniowej i poza opłatą za wynajem. W każdym przypadku Klient niezwłocznie dokona szczegółowego zgłoszenia wypadku lub szkody Wynajmującemu. W przypadku zwłoki Klienta w zapłacie czynszu, Wynajmujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Podobnie Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku istotnego naruszenia obowiązków przez Klienta.
Klient zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu całkowicie czysty w uzgodnionym terminie określonym w formularzu elektronicznym. Jeżeli Klient przekaże przedmiot najmu brudny, Wynajmujący ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości do 3 000 CZK. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie ma wpływu na roszczenie o pełne odszkodowanie za szkodę.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia (wypadek, poważne uszkodzenie, utrata przedmiotu najmu) przed datą rozpoczęcia dostawy do Klienta, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dostarczenia zastępczego przedmiotu najmu o takich samych parametrach jak wynajmowany pojazd. W przypadku niespełnienia tych parametrów Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wpłaconych Klientowi środków.
Przekazanie przedmiotu najmu następuje o godzinie 9.00 pierwszego dnia najmu, a jego zwrot do godziny 17.00 ostatniego dnia najmu, chyba że Klient uzgodni z Wynajmującym inaczej. Odbiór przedmiotu najmu następuje przez Klienta w siedzibie Wynajmującego pod adresem wskazanym w formularzu elektronicznym. Klient zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu w tym samym miejscu.
W przypadku nieodebrania przez Klienta przedmiotu najmu w ustalonym terminie, Wynajmujący ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 50% ustalonego łącznego czynszu wraz z VAT.
W przypadku opóźnienia przez Klienta w zapłacie czynszu lub jego części, Wynajmującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,3% należności za każdy dzień. Nie narusza to prawa do odszkodowania za szkody. Odstąpienie od umowy nie wpływa na prawo do kar umownych.
W przypadku, gdy Wynajmujący musi odebrać przedmiot najmu w miejscu innym niż wyznaczone siedziby Wynajmującego i nie jest to wada techniczna, za którą odpowiada Klient, Wynajmujący ma prawo obciążyć wszelkimi uzasadnionymi kosztami Klienta, który zobowiązuje się do ich zapłaty bez zbędnej zwłoki.
Żadne zwierzęta nie mogą być przewożone, pozostawać ani w żaden sposób przebywać w przedmiocie najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

V.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu w terminie 14 dni od zawarcia umowy, niezależnie od tego, że Klient potwierdza poprzez wysłanie zamówienia, że usługi wynikające z umowy najmu zostały na jego rzecz wykonane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i w takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 1837 lit. a) Kodeksu cywilnego, a także jest to umowa, o której mowa w art. 1837 lit. j) Kodeksu cywilnego, gdzie możliwość odstąpienia od umowy jest również wyłączona.
Przez zawarcie umowy Wynajmujący zobowiązuje się do świadczenia usług rezerwacyjnych polegających na tym, że Wynajmujący nie będzie oferował zamówionego przedmiotu najmu osobom trzecim i że będzie on dostępny dla Klienta. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odstąpienia, jak wspomniano powyżej, Wynajmujący ma prawo do odszkodowania, którego wysokość odpowiada kwocie 300,- CZK bez VAT za każdy dzień rezerwacji.
Ponadto Klient ma prawo odstąpić od umowy najmu po upływie 14 dni od zawarcia umowy najmu, aż do momentu przejęcia przez Klienta przedmiotu najmu od Wynajmującego, z zastrzeżeniem następujących warunków. Po upływie terminu 14 dni od zawarcia umowy najmu Wynajmujący przyznaje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w czasie poprzedzającym przekazanie wynajętej przyczepy kempingowej, a w związku z takim odstąpieniem Klient zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu opłatę za odstąpienie od umowy w wysokości 85% całkowitej ceny najmu wraz z VAT. W innych przypadkach Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy najmu Klient musi poinformować Wynajmującego o odstąpieniu od umowy najmu w drodze jednostronnej czynności prawnej (np. listem wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Nie jest jednak do tego zobowiązany. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od umowy przed upływem uzgodnionego odpowiedniego terminu.


VI.

DORĘCZENIE

Klient może być kontaktowany poprzez adres e-mail wskazany w jego formularzu elektronicznym lub na adres wskazany w zamówieniu.
Paczkę wysłaną za pomocą operatora pocztowego uważa się za doręczoną w trzecim dniu roboczym po nadaniu, natomiast w przypadku wysłania na adres w innym kraju - w piętnastym dniu roboczym po nadaniu.VII.

PRZEPISY KOŃCOWE

Jeżeli podstawą stosunku jest umowa najmu zawierająca element międzynarodowy (zagraniczny), strony ustalają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
Jeśli jakiekolwiek postanowienie warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany umowy najmu lub warunków wymagają formy pisemnej.
Spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane w drodze wzajemnego porozumienia. Jeżeli nie jest to możliwe, Strony ustalają między sobą, że sądem właściwym do rozstrzygania ich sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wynajmującego i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.


W Ołomuńcu w dniu 8 listopada 2020 r.